GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 20.februar 2024 

Tak til alle for en hyggelig generalforsamling.

Denne aften var menuen stegt flæske med persillesovs.

Her er lidt stemningsbilleder 😃

g3
g1
g2
g4
g8
g5
g7
g6

Del siden

Generalforsamling 2024 Referat

Generalforsamling 2024 Regnskab 2023

Generalforsamling 2024 dagsorden/indkaldelse

Regnskab 2022

Generalforsamling 2023 referat 

Generalforsamling 2023 dagsorden/indkaldelse

Regnskab 2021

Her kan du hente Beboerforeningens regnskab for 2021.

GF referat 2022

Her kan du hente referat fra generalforsamlingen den 22. marts 2022

Generalforsamling 2022

Her kan du hente indkaldelse og dagsorden.

Generalforsamling 14. september 2021

1. Valg af dirigent - Leif Hesseldahl - som kunne oplyse om at generalforsamlingen var lovlig varslet.

2. Valg af referent og stemmetæller - Jeanette Sørensen valgt til referent, Majbrit Kildemoes og Ingrid Jensen valgt til stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning - Dorte Rasmussen fremlagde beretningen som blev godkendt. Gert Hansen havde en bemærkning ang. Gadefestival og Sankt hans. Dette blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2020- Regnskabet kunne ikke fremlægges på grund af problemer med styrer systemet i Vincas.
Arets posteringer og bankopgørelser er gennemgaet og godkendt af vores revisor. Bestyrelsen får styr på regnskabet og indkalder til Ekstra ordinær generalforsamling.

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændringer. Disse fremlægges ved den ekstra ordinær generalforsamling, da det ikke var blevet omdelt til medlemmerne. Der blev en diskussion omkring uddeling af indkaldelser. Det er bestyrelsen opfattelse, det giver for lidt i forhold til økonomi, i, at trykke materialet samt tiden med at køre rundt til alle husstande. Bestyrelsen foreslår det sættes på hjemmesiden og i udhæng skabene samt på Facebook. Lisbeth Hansen foreslog at beboerforeningen får deres egen Facebook side, og tilbød at hjælpe med opsætningen.

6. Fastsættelse af kontingent for 2022- 250 Kr. pr voksen i husstanden.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant- Jeanette Sørensen, Lisbeth Johansen og Conny Nissen blev genvalgt. Lisbeth Hansen opstillede til bestyrelsen og blev valgt. Ingrid Dalskov udtræder af bestyrelsen og ønsker ikke genvalg. Finn Jensen og Rune Sørensen blev valgt til suppleanter.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant- Ingrid Jensen blev valgt som revisor og Arne Jacobsen som suppleant.

9. Eventuelt
Flemming Deleuran fremlagde sit problem omkring den mast der er varslet på Buerups skoles boldplads, Flemming er utilfreds med at bestyrelsen ikke vil deltage i problematikken omkring opsættelse af masten.
Lotte Watson foreslog vi skulle opstarte fællesspisning igen, i forsamlingshuset, hvor frivillige laver mad.
Gert Hansen ønskede vi startede fællesspisning hver mandag.
Der blev spurgt ind til om man kunne bruge forsamlingshuset gratis til kloak møde, Dorte oplyste det kunne lejes af medlemmer til 500 kr. eller at Beboerforeningen er medarrangør.

Bestyrelsens beretning for 2020

Bestyrelsen nåede at holde et bestyrelsesmøde inden Statsminister Mette Frederiksen, d. 11 marts, lukkede hele landet ned pga. Corona pandemi.

Vi havde solgt 100 foredragsbilletter til foredraget med Vlado Lentz d. 27 marts, men måtte aflyse både den mad der var bestilt og vi fik udsat selve foredraget til oktober. Hvor der med corona-regler kun måtte deltage 60.

Vi havde foredrag i november, med Bent lsager- I forbrydelsens spor, også kun 60 deltager.
Begge arrangementer var rigtigt hyggelig og underholdende.

Arrangementer som var planlagt i 2021:
Marts: Nabokaffe- Nabohjælp - få det fixetpuljen.
April: Visens venner.
Juni: Byvandring v. Finn og Henning, Sankt Hans.
September: Kåre Johannesen, samtalecafeer med spændende emner. Adventshygge og Fastelavn.

Vi har, i samarbejde med Gert fået lavet en ny juleudsmykning til Buerup og Løgtved.

Vi har indhentet tilbud til lovbefalet kloakløsning, tilbud var på 186.312,50 kr. + elektriker. Efterfølgende har vi tilsluttet os omkring det beplantede spildevandsanlæg hvor Knold+ andre er tovholder.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Vi vil gerne takke De personer som har været i dialog med Kalundborg kommune omkring Kattrupvej -omkring sikkerhed fremkommelighed og vejens beskaffenhed i øvrigt. Der er efterfølgende sat skilte op omkring forbud med lastbilkørsel på over 3,500 kg. På et stykke af Buerupvej, Hallebyorevej og Kattrupvej. Hallebyorevej og Kattrupvej er blevet lovet og blive rettet op, så den øvrige trafik kan færdes sikkert. Vi venter ...

Ekstraordinær generalforsamling, oktober 2021

Her kan du se dagsorden og referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Buerupegnens Beboerforening, den 27. oktober 2021.