ARKIV GENERALFORS.

Vedtægter 23.02.2016

Vedtægter for

Buerupegnens Beboerforening

§ 1. Navn og Hjemsted

Foreningens navn er „Buerupegnens Beboerforening“.

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.  Den dækker overvejende Buerup sogn.

§ 2. Formål og Drift af Forsamlingshus

Foreningens formål er at virke for beboernes fælles interesser samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og kulturelle egenart. Ligeledes skal foreningen drive Buerup Forsamlingshus.

Ejendommen på matrikelnumrene 4-d, 4-o og 31-b Buerup by, beliggende Buerupvej 24, Buerup pr. 4450  Jyderup, er Buerup Forsamlingshus. Huset skal drives, så der foregår kulturelle aktiviteter, f. eks. møder, foredrag, underholdning og undervisning. Ligeledes kan der være selskabelige sammenkomster.

Forsamlingshuset kan kun udlejes til medlemmer af Buerupegnens Beboerforening.

§ 3. Forbund

Foreningen er medlem af Vestsjællands Forsamlingshusforening samt Fællesrådet for Forsamlingshuse i Kalundborg Kommune.

§ 4. Medlemmer

Enhver person over 18 år, foreninger samt organisationer, der tilslutter sig foreningens formål og som har tilknytning til egnen, kan blive medlem. Alle medlemmer skal betale det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskab for et år, medlemsåret, er først gyldigt, når kontingentet for det år er betalt. Medlemsåret strækker sig fra og med dagen efter den ordinære generalforsamling til og med dagen for næste års ordinære generalforsamling. Det betalte kontingent for 2015 er gyldigt frem til og med den ordinære generalforsamling i februar 2016. Kontingentrestance i mere end et kvartal medfører tab af medlemskab.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.  Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

                                   1. Valg af dirigent,

                                   2. Valg af referent og stemmetællere,

                                   3. Bestyrelsens beretning

                                   4. Fremlæggelse af revideret regnskab,

                                   5. Fastsættelse af kontingent for det kommende medlemsår,

                                   6. Behandling af indkomne forslag,

                                   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,

                                   8. Valg af revisorer og revisorsuppleant,

                                   9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet, skal skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet ønske herom.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 2 uger after at bestyrelsen har modtaget begæring herom og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt blot ét medlem kræver det.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem højest kan medbringe én fuldmagt.

Der føres beslutningsreferat på generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

§ 6. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.  Den varetager foreningens interesser ind- og udadtil.

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen, består af formand og 6 ordinære medlemmer. Kassereren kan være medlem af bestyrelsen eller være et foreningsmedlem uden for bestyrelsen.  Alle vælges for 2 år ad gangen, 2 i de lige år og 5 i de ulige år.

Der vælges to suppleanter for 2 år. De afgår skiftevis i lige og ulige år.

Der vælges 2 revisorer for 2 år. De afgår skiftevis i lige og ulige år.

Der vælges 1 revisorsuppleant for 2 år.

Genvalg til alle poster kan finde sted.

Ved afgang af et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den suppleant, der er valgt for samme periode som det udtrædende medlem.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige formål med medlemmer uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder møde mindst en gang pr. kvartal. Formanden eller 2 medlemmer kan derudover indkalde til møde. Der føres beslutningsreferat over møderne. Disse underskrives af de tilstedeværende. Hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen deltager denne i bestyrelsens møder mindst en gang pr. kvartal.

Beslutning træffes ved simpelt flertal. Mindst 4 medlemmer skal være til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Overgangsbestemmelse: Ved valget af bestyrelse på den ordinære generalforsamling i februar 2017 skal eet medlem vælges for kun et år, således at antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer fra og med 2018 vil veksle mellem 3 og 4 medlemmer.

§ 7. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Årsregnskabet, der er udarbejdet af kassereren, skal være revideret og underskrevet af de to revisorer inden det forelægges den ordinære generalforsamling.

Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige transaktioner.

Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt for den daglige drift, være indsat på konto i et af bestyrelsen udpeget pengeinstitut.

§ 8. Forpligtelse, prokura og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren har prokura til den daglige drift.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 9. Eksklusion og genoptagelse af medlemskab

Et medlem kan ekskluderes af foreningen såfremt 3/4 af de fremmødte til en generalforsamling stemmer herfor.  Genoptagelse kan først finde sted et år senere efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 10. Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kræver mindst 3/4 af stemmerne på en generalforsamling.

§ 11. Foreningens opløsning og pantsætning af forsamlingshus

Til foreningens opløsning og salg eller pantsætning af forsamlingshuset kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3’s majoritet blandt foreningens medlemmer.  Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen etc. kan vedtages med 2/3’s majoritet blandt de fremmødte.

Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde en anden forening, hvis formål er i overensstemmelse med denne forenings formål.

§ 12. Retstvister

Retstvister med udgangspunkt i disse vedtægter skal afgøres ved voldgift i henhold til lov nr. 181 af 24. maj 1972, om voldgift, eller opdateringer heraf. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige. Den part, der ønsker voldgift, skal skrifligt begrunde dette overfor den anden part samt udpege en voldgiftsmand. Modparten skal inden 14 dage udpege en voldgiftsmand. Hvis dette ikke sker, kan den førstnævnte part udpege begge voldgiftsmænd.

Inden 14 dage skal voldgiftsmændene udpege en opmand. I tilfælde af manglende enighed udpeger civildommeren i Holbæk en opmand. Voldgiftsretten fastsætter alle regler for sagens behandling, herunder fordeling af omkostninger

Vedtaget på Buerupegnens Beboerforenings Generalforsamling.

Buerup, 2016-02-23

                                   Dorthe Rasmussen

                                   Formand for Buerupegnens Beboerforening

                                   Buerup, 2016-02-23

Opdateret d. 06.02.2020

Del siden